Mange bække små

Tidligere drev landet af væde. Åløb, sumpe og moser, våde engområder og søer var en væsentlig del af landskabet, men efterhånden som der kom flere mennesker, voksede ønsket om mere landbrugsjord. De naturlige vandløb der bugtede sig igennem landskabet, blev rettet ud til snorlige kanaler, vådområder blev drænet og søer tørlagte.

Over 90 % af alle vores vandløb er på den måde påvirket af os mennesker igennem de sidste par hundrede år. De påvirkninger har givet en kraftig forringelse både af de biologiske og de fysiske vilkår for smådyr, fisk og planter der lever i og ved vandet. Både vandløb og søer er - eller har været-  kraftigt forurenet af spildevand, næringsstoffer, okkerforurening og giftstoffer.

I dag har vi omkring 64.000 km naturlige og menneskeskabte vandløb.
Ud over vandløbene har vi mere end 100.000 søer og vandhuller.

I følge Naturstyrelsen er halvdelen af de danske åer og 2/3 dele af vores søer i moderat til dårlig miljøtilstand og under de af EU fastsatte standarder. Der er positive tiltag på vej, men der er stadig lang vej, før vi har en god naturtilstand i vores ferske vande.

baekke web

Vores vandløb og søer er en vigtig del af det danske landskab og har afgørende betydning for biodiversiteten og naturkvaliteten. I vores ferskvand er der meget liv. Vi har 38 naturligt hjemmehørende fiskearter og 9 indførte og dertil kommer så forskellige dyr som insekter og smådyr, padder, fugle og pattedyr som bæver og odder der lever i og ved vandet.

Langs bredden af vandløbene og søerne er der mange forskellige planter som føde og bolig for de mange dyrearter.

I foredraget Mange bække små ser vi nærmere på livet i og ved de ferske vande - og fortæller om hvordan optagelserne til TV serien er lavet.